6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Deri Organize Sanayi Mahallesi Lazer Sokak No: 11 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim (…) Vergi Kimlik numaralı Mobat Mobilya olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun şekilde işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz personellerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

İşbu aydınlatma metni, Kanun’un 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusu olarak bizlerin kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz Mobat Mobilya tarafından, sizinle aramızda bulunan ilişki kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. Maddenin maddesi
1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca belirtilen; “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıdaki amaçlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır. Kişisel verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinin daha hukuki ve efektif şekilde sağlanması amacıyla güvenli bir şekilde Kanun’a uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu bağlamda Op. Dr. Türker Üstün Estetik Plastik Cerrahi Kliniği’nin sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 Kimlik Bilgileri: (Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.)
İsim, Soy İsim

 İletişim: (Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.)
Telefon Numarası, E-posta Adresi

 Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 Veri İşleme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; firmamız ve firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Mobat Mobilya yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; turkerustun.com web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Deri Organize Sanayi Mahallesi Lazer Sokak No: 11 Tuzla / İSTANBUL adresine bizzat elden ya da noter kanalıyla tebliğ edebilir veya elektronik olarak info@mobat.com.tr e-mail adresine iletebilir veya (…@hs05.kep.tr) kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurabilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme turkerustun.com web adresinde yer alan Mobat Mobilya Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Mobat Mobilya Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç
30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Mobat Mobilya ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Mobat Mobilya, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unvan : Mobat Mobilya
Telefon Numarası : 0 (216) 396 96 20
Posta Adresi : Deri Organize Sanayi Mahallesi Lazer Sokak No: 11 Tuzla / İSTANBUL E-posta adresi : info@mobat.com.tr
Kep adresi: (…@hs05.kep.tr)